Aksijalov tim svakom projektu pristupa kao novom izazovu, koji uspješno realiziramo s našim partnerima. Voditi gradilište, projekte i timove naš je način života.

Pratite nas

© Axial, 2022.

WEB: digitalni svemir

 

Usluge

Vođenje investicija sadrži vremensko planiranje svih zadataka na provedbi projekta, planiranje trošenja financijskih sredstava, podjelu zadataka, praćenje i kontrolu realizacije svih elemenata projekta, stalnu komunikaciju sa sudionicima projekta, predviđanje mogućih problema i zastoja u realizaciji i poduzimanje mjera za njihovo otklanjanje, te kontinuirano izvještavanje nositelja projekta.

Financijsko, pravno i tehničko savjetovanje, te planiranje i priprema u vezi s projektiranjem, građenjem, uporabom i uklanjanjem građevina. Odabir projektanta, revidenta, nadzornog inženjera, izvođača, ovlaštenog inženjera geodezije, koordinatora I i II zaštite na radu i drugih osoba koje obavljaju poslove u vezi s gradnjom građevina, savjetovanje u ugovaranju poslova s tim osobama i nadzor nad njihovim radom, u svrhu zaštite prava i interesa investitora. Koordiniranje rada projektanta, revidenta, nadzornog inženjera, izvođača, ovlaštenog inženjera geodezije i drugih osoba koje sudjeluju u gradnji te nadzor nad njihovim radom u svrhu zaštite prava i interesa investitora.

 

Pribavljanje akata, analiza, studija, elaborata i drugih dokumenata potrebnih za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta te projekta uklanjanja građevine. Pribavljanje svih dokumenata potrebnih za izdavanje akata za provođenje dokumenata prostornog uređenja i građevinske dozvole, te ishođenje tih akata. Također, pribavljanje svih dokumenata i sklapanje svih pravnih poslova potrebnih za građenje građevine te obavljanje radnji koje je investitor dužan obavljati tijekom faze izgradnje građevine.

Kontroliranje rada svih sudionika u gradnji, koji su u neposrednoj ugovornoj obvezi s investitorom, te vođenje tjednih koordinacijskih sastanka. Vođenje tjednih izvještaja o napretku s popisom značajnih izvršenja, manjkavosti napredovanja, trenutnih problema i davanje prijedloga rješenja. Usmjeravanje izvođača kod izvođenja određenih radova , u slučaju potrebe otklanjanja nedostataka, a radi sprečavanja težih posljedica koji bi nastupili neizvođenjem tih radova. Ovjeravanje privremenih mjesečnih situacija i okončane situacije.

 

Kontrola izvedenih i naplaćenih radova, na temelju kontrole izmjere građevinske knjige, proračuna razlike u cijeni, izmjere nepredviđenih radova, te proračun režijskih sati radnika i mehanizacije. Kontroliranje ugovorenih rokova (utvrđivanje rokova početka, praćenje odvijanja radova prema operativnom planu, te interveniranje u slučaju odstupanja od plana, kontrola raspolaže li gradilište s radnicima odgovarajuće kvalifikacijske strukture i odgovarajućom mehanizacijom prema operativnom planu, pregled eventualnog rebalansa plana, kontrola međurokova i sl.).

 

Investitor je dužan prema Zakonu o gradnji (NN 153/13) osigurati stručni nadzor građenja kod izvođenja građevine.

Adaptacije i rekonstrukcije stanova i kuća, te izvođenje završnih radova u graditeljstvu (stolarski radovi, bravarski radovi, postavljanje podnih i zidnih obloga, soboslikarski radovi, izolaterski radovi, izvođenje fasaderskih radova i ostali završni radovi u graditeljstvu).

U suradnji s partnerskim tvrtkama možemo Vam ponuditi izradu kompletne projektne dokumentacije za sve vrste građevina: od geodetskih usluga, arhitektonskih projekata, građevinskih projekata, projekata svih vrsta instalacija (električnih, strojarskih instalacija, kao i instalacija vodovoda i odvodnje) te izradu potrebnih elaborata za ishođenje građevinske dozvole.

Energetski certifikat je dokument koji vrijedi 10. godina, a njime se utvrđuje energetski razred zgrade, predočuju se energetske karakteristike zgrade i daju informacije o potrošnji energije te stanju zgrade u odnosu na energetsku učinkovitost. Energetski certifikat daje i prijedlog mjera za isplativo poboljšanje energetskih karakteristika zgrade kako bi se smanjila potrošnja energije.