O NAMA

Nakon višegodišnjeg iskustva u operativnom sektoru graditeljstva, suosnivači tvrtke Aksijal d.o.o. odlučili su svoja znanja i iskustva usmjeriti ka kvalitetnom vođenju investicija i projekata, tehničkom savjetovanju i provedbi stručnog nadzora. Naši klijenti dolaze iz privatnog i javnog sektora s ciljem ulaganja u daljnje investicije. Uz naše stručno vodstvo klijente vodimo od same ideje projekta, načina financiranja, ishođenja svih potrebnih dozvola, pripreme projektne dokumentacije, pripreme natječajne dokumentacije, odabira izvođača radova, ugovaranje izvođača radova, provedbu stručnog nadzora tokom gradnje te kroz primopredaju krajnjem korisniku kojeg usmjeravamo kvalitetnom održavanju objekata. Kao voditelji projekta zadaća nam je prije svega koordinirati sve sudionike u gradnji, realizirati optimalna tehnička rješenja te racionalizirati troškove izvođenja.

Vođenje investicija sadrži vremensko planiranje svih zadataka na provedbi projekta, planiranje trošenja financijskih sredstava, podjelu zadataka, praćenje i kontrolu realizacije svih elemenata projekta, stalnu komunikaciju sa sudionicima projekta, predviđanje mogućih problema i zastoja u realizaciji i poduzimanje mjera za njihovo otklanjanje, te kontinuirano izvještavanje nositelja projekta.

Financijsko, pravno i tehničko savjetovanje, te planiranje i priprema u vezi s projektiranjem, građenjem, uporabom i uklanjanjem građevina. Odabir projektanta, revidenta, nadzornog inženjera, izvođača, ovlaštenog inženjera geodezije, koordinatora I i II zaštite na radu i drugih osoba koje obavljaju poslove u vezi s gradnjom građevina, savjetovanje u ugovaranju poslova s tim osobama i nadzor nad njihovim radom, u svrhu zaštite prava i interesa investitora. Koordiniranje rada projektanta, revidenta, nadzornog inženjera, izvođača, ovlaštenog inženjera geodezije i drugih osoba koje sudjeluju u gradnji te nadzor nad njihovim radom u svrhu zaštite prava i interesa investitora.

Pribavljanje akata, analiza, studija, elaborata i drugih dokumenata potrebnih za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta te projekta uklanjanja građevine. Pribavljanje svih dokumenata potrebnih za izdavanje akata za provođenje dokumenata prostornog uređenja i građevinske dozvole, te ishođenje tih akata. Također, pribavljanje svih dokumenata i sklapanje svih pravnih poslova potrebnih za građenje građevine te obavljanje radnji koje je investitor dužan obavljati tijekom faze izgradnje građevine.

Kontroliranje rada svih sudionika u gradnji, koji su u neposrednoj ugovornoj obvezi s investitorom, te vođenje tjednih koordinacijskih sastanka. Vođenje tjednih izvještaja o napretku s popisom značajnih izvršenja, manjkavosti napredovanja, trenutnih problema i davanje prijedloga rješenja. Usmjeravanje izvođača kod izvođenja određenih radova , u slučaju potrebe otklanjanja nedostataka, a radi sprečavanja težih posljedica koji bi nastupili neizvođenjem tih radova. Ovjeravanje privremenih mjesečnih situacija i okončane situacije.

Kontrola izvedenih i naplaćenih radova, na temelju kontrole izmjere građevinske knjige, proračuna razlike u cijeni, izmjere nepredviđenih radova, te proračun režijskih sati radnika i mehanizacije. Kontroliranje ugovorenih rokova (utvrđivanje rokova početka, praćenje odvijanja radova prema operativnom planu, te interveniranje u slučaju odstupanja od plana, kontrola raspolaže li gradilište s radnicima odgovarajuće kvalifikacijske strukture i odgovarajućom mehanizacijom prema operativnom planu, pregled eventualnog rebalansa plana, kontrola međurokova i sl.).

Investitor je dužan prema Zakonu o gradnji (NN 153/13) osigurati stručni nadzor građenja kod izvođenja građevine.

Adaptacije i rekonstrukcije stanova i kuća, te izvođenje završnih radova u graditeljstvu (stolarski radovi, bravarski radovi, postavljanje podnih i zidnih obloga, soboslikarski radovi, izolaterski radovi, izvođenje fasaderskih radova i ostali završni radovi u graditeljstvu).

U suradnji s partnerskim tvrtkama možemo Vam ponuditi izradu kompletne projektne dokumentacije za sve vrste građevina: od geodetskih usluga, arhitektonskih projekata, građevinskih projekata, projekata svih vrsta instalacija (električnih, strojarskih instalacija, kao i instalacija vodovoda i odvodnje) te izradu potrebnih elaborata za ishođenje građevinske dozvole.

Energetski certifikat je dokument koji vrijedi 10. godina, a njime se utvrđuje energetski razred zgrade, predočuju se energetske karakteristike zgrade i daju informacije o potrošnji energije te stanju zgrade u odnosu na energetsku učinkovitost. Energetski certifikat daje i prijedlog mjera za isplativo poboljšanje energetskih karakteristika zgrade kako bi se smanjila potrošnja energije.

REFERENCE

VILLA AURA I VILLA ALMA, Medveja - Vođenje projekta i provođenje stručnog nadzora građenja

Na uzvisini iznad Opatije, s panoramskim pogledom na more, grade se dvije luksuzne vile Aura i Alma. Brdovito područje pruža kvalitetne vizure te blizinu ugostiteljskih i rekreativnih sadržaja uz poznatu Medvejsku plažu. Moderno oblikovane vile s bazenima organizacijom stambenog prostora osiguravaju intimnost korisnika uz iskorištavanje svih vizura koje lokacija pruža. Svaka vila sastoji se od prizemlja i kata, površina 689,79 i 489,10 m2 . Unutarnji stambeni prostor vila orijentiran je prema moru ili prema zelenilu atrija i poluatrija prizemlja.

Vođenje ovog projekta uključuje pripremu za ugovaranje izvođača radova i izradu ugovora, pripremu detaljnih procjena realnih troškova radova te uvođenje izvoditelja u posao i organizaciju svih sudionika gradnje na zadacima realizacije projekta. U fazi gradnje podnose se odgovarajući izvještaji investitoru o stanju radova u svezi s trošenjem sredstava, rokovima i kakvoćom izvedenih radova. Vrši se kontrola ispunjavanja ugovornih obveza izvođača radova prema investitoru. U kasnijoj fazi realizacije projekta vodi se postupak ishođenja uporabne dozvole, primopredaje objekta investitoru, te praćenje objekta u garantnom roku – odnosno praćenje nedostataka i njihov nadzor uklanjanja. Na ovoj građevini obavlja se i usluga stručnog nadzora sukladno Zakonu o gradnji.

IZGRADNJA ZAMJENSKE STAMBENE GRAĐEVINE, Nazorova 23, Zagreb - stručni nadzor građenja

U Nazorovoj ulici 23, u samom centru grada Zagreba, gradi se suvremena obiteljska kuća prema projektu arhitekta Hrvoja Lovoševića. Zamjenska stambena građevina, veličine 441,70 m2, svojim oblikovanjem, odabirom materijala te kompozicijom fasade prilagođena je okolnom ambijentu i maksimalno otvorena prema vrtu.

Na ovoj građevini obavlja se usluga stručnog nadzora sukladno Zakonu o gradnji. To uključuje i vođenje tjednih koordinacijskih sastanaka, te pisanje tjednih izvještaja o napretku, s popisom značajnih izvršenja i trenutnih problema uz prijedloge rješenja. Također, ovjeravanje privremenih mjesečnih situacija i okončanih situacija, kontrola izvedenih i naplaćenih radova, na temelju kontrole izmjere građevinske knjige i  proračuna razlike u cijeni.

REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA SKLADIŠNO PROIZVODNE GRAĐEVINE, Sveta Nedelja, za krajnjeg korisnika LUSH - Vođenje projekta i provođenje stručnog nadzora građenja

U industrijskoj zoni Svete Nedelje dograđena je inustrijska hala površine 1000 m2. Nosiva struktura objekta riješena je konstruktivnim sustavima temeljenim na montažnim armiranobetonskim konstrukcijama.  Objekat služi kao skladišni i proizvodni prostor za tvrtku Lush.

Vođenje ovog projekta uključuje usklađivanje svih projektanata, ishođenje građevinske dozvole, usklađivanje svih izvođača radova, kao i odgovornost za rokove i kontrolu ispunjavanja ugovornih obveza izvođača radova prema investitoru. Nad objektom provođen je i stručni nadzor sukladno Zakonu o gradnji. Ponajprije to uključuje ovjeravanje privremenih mjesečnih situacija i okončane situacije, kontrolu izvedenih i naplaćenih radova, na temelju kontrole izmjere građevinske knjige, proračuna razlike u cijeni, izmjere nepredviđenih radova i proračuna režijskih sati radnika i mehanizacije.

IZGRADNJA VIŠESTAMBENOG NASELJA, OSAM ZGRADA S PRIPADAJUĆOM PROMETNICOM I INFRASTRUKTUROM, NA PREDJELU RUKAVIĆ, MALI LOŠINJ - Vođenje projekta

Na uzvisini, s panoramskim pogledom na more i grad Mali Lošinj, u blizini najekskluzivnije plaže na Jadranu – Čikat, izgrađeno je 8 moderno oblikovanih stambenih zgrada s lođama otvorenim prema prirodnim ljepotama. Zgrade su razvedenog, načelno pravocrtnog tlocrta s naglašenim naizmjeničnim nišama i istakama koje daju dojam dinamičnog izgleda, ujedno osiguravajući privatnost svojim korisnicima. Svaka vila sastoji se od tri kata s ukupno dvanaest stanova, te podzemnom etažom za smještaj vozila.
Vođenje ovog projekta uključuje izradu ugovora o ortakluku i ugovora o financiranju, pripremu detaljnih procjena realnih troškova radova i uvođenje izvoditelja u posao, uz organizaciju svih sudionika gradnje na zadacima realizacije projekta. Također, izradu i predlaganje operativnog sustava izvođenja radova sukladno usvojenom mrežnom planu, podnošenje odgovarajućih izvještaja investitoru, kontrolu ispunjavanja ugovornih obveza izvođača radova, kontrolu ugradnje materijala i kontrolu vantroškovničkih radova (VTR-ova), te jesu li radovi opravdani. Vrši se istraživanje tržišta materijala, analiza cijena rada i opreme potrebne za ugovorene radove prema postojećim normama u građevinarstvu što uključuje i brigu o realizaciji planirane dinamike financiranja. Podnose se izvještaji o planiranim i stvarnim troškovima te prognoze do kraja ugovora uz stanje proračuna projekta, analize rizika i sažetak identifikacije nepotrebnih troškova u projektu.

ADAPTACIJA I ODRŽAVANJE LJEKARNI PRIMA PHARM - Vođenje i održavanje

Adaptacija interijera ljekarni u Rijeci (102,98 m2) i Čavlima (86,80 m2 ) dala je prodajnim prostorima moderan izgled te novim konceptom podigla razinu usluge na viši nivo.

Napravljen je snimak izvedenog stanja ljekarni, nakon čega su ponuđena projektantska rješenja sukladno zahtjevima investitora i novim propisima minimalno tehničkih uvjeta za ljekarne. Vođenje ovog projekta uključuje i provedbu  natječaja za izvođenje radova kao i provedbu stručnog nadzora nad izvođenjem adaptacije.

VILA ZIMIĆ, poluotok Pelješac – tehničko savjetovanje

Moderna vila, otvorena prema vizurama jadranske obale smještena ju u Trpnju na poluotoku Pelješcu. Vila s jednom stambenom jedinicom svojim se volumenom prilagođava postojećem terenu i ostvaruje kontakt s prirodom. Arhitektonskim oblikovanjem građevine postignuta je oblikovna usklađenost građenih volumena i uređenja okoliša.

 Za ovaj objekt pružena je usluga tehničkog savjetovanja koja uključuje planiranje i pripremu za projektiranje i građenje građevine, te savjetovanje u odabiru projektanta, revidenta, nadzornog inženjera i izvođača kao i ugovaranje poslova s tim osobama i  nadzor nad njihovim radom, u svrhu zaštite prava i interesa investitora. Ishođeni su dokumenti potrebni za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta te dokumenti potrebnih za izdavanje akata za provođenje dokumenata prostornog uređenja i građevinske dozvole. Provedeni su i svi pravni poslovi potrebni za građenje građevine te obavljanje radnji koje je investitor dužan obavljati tijekom faze izgradnje građevine.

JAVNI PROJEKTI

  1. IZGRADNJA ODVODNJE U UL. BERTOVICA U NASELJU LUKARIŠĆE NA PODRUČJU GRADA DUGO SELO – stručni nadzor građenja
  1. JAVNE STUBE U GRADU ZAGREBU – TREŠNJEVKA (jug) – stručni nadzor građenja
  1. JAVNE STUBE U GRADU ZAGREBU – ČRNOMEREC, KUSTOŠIJA, VRAPČE, STENJEVEC, PODSUSED – stručni nadzor građenja

REVIZIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA ZA DVA POSLOVNA PROSTORA

Provedena je usluga revizije građevinskih radova, izvršena je analiza ugovorenih radova, privremenih situacija, građevinske knjige i plaćenih računa, te je napravljena usporedba s analizom revizorske kuće Deloitte.

Adaptacija interijera ljekarni u Tončićevoj ulici u Splitu (119,91 m2) dala je prodajnim prostorima moderan izgled te novim konceptom podigla razinu usluge na viši nivo.

Napravljen je snimak izvedenog stanja ljekarni, nakon čega su ponuđena projektantska rješenja sukladno zahtjevima investitora i novim propisima minimalno tehničkih uvjeta za ljekarne. Vođenje ovog projekta uključuje i provedbu  natječaja za izvođenje radova kao i provedbu stručnog nadzora nad izvođenjem adaptacije.

REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA HOTELA ARBIANA, Rab - Vođenje projekta i provođenje stručnog nadzora građenja

Hotel Arbiana smješten je u staroj gradskoj povijesnoj jezgri grada Raba na glavnoj gradskoj rivi-Obali kralja Petra Krešimira IV, južno uz kapelicu i gradske stepenice, zapadno uz ulicu Ivana Rabljanina a sjeverno uz ulicu Jure Kostice. Hotel Arbiana nalazi se u zoni zaštite povijesne cjeline grada Raba upisane u Registar nepokretnih kulturnih dobara RH.

Vođenje ovog projekta uključuje pripremu za ugovaranje izvođača radova i izradu ugovora, pripremu detaljnih procjena realnih troškova radova te uvođenje izvoditelja u posao i organizaciju svih sudionika gradnje na zadacima realizacije projekta. U fazi gradnje podnose se odgovarajući izvještaji investitoru o stanju radova u svezi s trošenjem sredstava, rokovima i kakvoćom izvedenih radova. Vrši se kontrola ispunjavanja ugovornih obveza izvođača radova prema investitoru. U kasnijoj fazi realizacije projekta vodi se postupak ishođenja uporabne dozvole, primopredaje objekta investitoru, te praćenje objekta u garantnom roku – odnosno praćenje nedostataka i njihov nadzor uklanjanja. Na ovoj građevini obavlja se i usluga stručnog nadzora sukladno Zakonu o gradnji.

IZGRADNJA BENZINSKE POSTAJE I KOLNOG ULAZA, Remetinečka cesta 100, Zagreb - stručni nadzor građenja

Na Remetinečkoj cesti 100, u Novom Zagrebu, izgrađena je suvremena benzinska postaja s kolnim ulazom odnosno izlazom prema projektu arhitektice Silve Grubešić Buterin. Na mjestu izgradnje novog objekta čiji je prostor namijenjen trgovini, ugostiteljstvu, uredima i pomoćnim prostorijama, bili su objekti prethodno predviđeni za rušenje. Površina građevinske čestice iznosi 2338,00 m2, a oblikovno građevina je koncipirana kao prizemni objekt koji se konstruktivno sastoji od monolitnih armirano- betonskih dijelova ili zidanih konstrukcija, a nadstrešnice su pojektirane iz čelične konstrukcije.

Na ovom objektu obavljala se usluga stručnog nadzora sukladno Zakonu o gradnji. To je uključivalo i vođenje tjednih koordinacijskih sastanaka, te pisanje tjednih izvještaja o napretku, s popisom značajnih izvršenja i trenutnih problema uz prijedloge rješenja. Također, ovjeravanje privremenih mjesečnih situacija i okončanih situacija, kontrola izvedenih i naplaćenih radova, na temelju kontrole izmjere građevinske knjige i  proračuna razlike u cijeni.

VILLA ELLE, MEDVEJA - Vođenje projekta i provođenje stručnog nadzora građenja

U sklopu zaseoka Pahovići (Rakotule) u ,za unutrašnjost Istre,tipičnom krajoliku, Vila Elle smještena je na ravnici s otvorenim pogledom od sjevera preko istoka do juga na okolne brežuljke zasađene vinogradima u prvom planu i Motovun u drugom planu te pristupnim putem i sličnim reljefom na zapadu.Iz vizura je proizašao tlocrtni raspored i otvorenost građevine prema sjeveru(pogled na Motovun),istoku i jugu(pogled na brežuljke pod vinogradima).Zbog okolnih nižih i tlocrtno manjih građevina kuća je prizemne katnosti bruto površine 260,29 m2, I minimalnim zahvatom na terenu građevne čestice uz ozelenjavanje autohtonim biljnim vrstama, maksimalno ukloplena u krajolik.

Vođenje ovog projekta uključuje pripremu za ugovaranje izvođača radova i izradu ugovora, pripremu detaljnih procjena realnih troškova radova te uvođenje izvoditelja u posao i organizaciju svih sudionika gradnje na zadacima realizacije projekta. U fazi gradnje podnose se odgovarajući izvještaji investitoru o stanju radova u svezi s trošenjem sredstava, rokovima i kakvoćom izvedenih radova. Vrši se kontrola ispunjavanja ugovornih obveza izvođača radova prema investitoru. U kasnijoj fazi realizacije projekta vodi se postupak ishođenja uporabne dozvole, primopredaje objekta investitoru, te praćenje objekta u garantnom roku – odnosno praćenje nedostataka i njihov nadzor uklanjanja. Na ovoj građevini obavlja se i usluga stručnog nadzora sukladno Zakonu o gradnji.

KONTAKT

Aksijal d.o.o.
e: aksijal@aksijal.hr

Ured:
Zagrebačka cesta 126, Zagreb
Sjedište:
Zagrebačka cesta 126, Zagreb
OIB 73216285877
MBS 080992128
Račun Kent bank:
HR6041240031129001079

Direktori:
Anja Ribarić
– ovlašteni inženjer građevinarstva/MBA
– ovlašteni voditelj gradilišta
– Certified Project Manager IPMA Level C
m: 00 385 98 800 676
e: anja.ribaric@aksijal.hr

Krešimir Nevistić
– ovlašteni inženjer građevinarstva
– ovlašteni voditelj gradilišta
– Certified Project Manager IPMA Level C
m: 00 385 98 514 028
e: kresimir.nevistic@aksijal.hr

Suradnici:
Domagoj Pohovski
– građevinski tehničar
m: 00 385 99 428 0750
e: domagoj.pohovski@aksijal.hr

Siniša Bilonić
građevinski poslovođa
m
: 00 385 92 342 4003
e
: sinisa.bilonic@aksijal.hr

Tomislav Krovinović
– inženjer građevinarstva
m
: 00 385 95 242 4005
e
: tomislav.krovinovic@aksijal.hr